Có 1 kết quả:

huàn xiàng

1/1

huàn xiàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ảo ảnh, ảo giác, ảo cảnh

Từ điển Trung-Anh

illusion