Có 1 kết quả:

yòu ér

1/1

yòu ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) young child
(2) infant
(3) preschooler