Có 1 kết quả:

yòu ér yuán

1/1

yòu ér yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) kindergarten
(2) nursery school