Có 1 kết quả:

yòu fā lā dǐ hé gǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Euphrates river valley