Có 1 kết quả:

yòu miáo

1/1

yòu miáo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) young sprout
(2) bud
(3) sapling
(4) seedling