Có 1 kết quả:

yòu mǎ

1/1

yòu mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) young horse
(2) colt
(3) filly