Có 1 kết quả:

yōu mén luó xuán jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Helicobacter pylori (stomach bacterium)