Có 1 kết quả:

yōu yǎ

1/1

yōu yǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) serene and elegant (of a place)
(2) ethereal (of music)