Có 1 kết quả:

jī hū

1/1

jī hū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) almost
(2) nearly
(3) practically

Một số bài thơ có sử dụng