Có 1 kết quả:

jī hū bù

1/1

jī hū bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hardly
(2) seems not