Có 1 kết quả:

jī hū wán quán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) almost entirely
(2) almost completely