Có 1 kết quả:

jǐ hé jí shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

geometric series