Có 1 kết quả:

jǐ hé jí shù zēng zhǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

exponential increase