Có 1 kết quả:

jǐ hé liàng

1/1

jǐ hé liàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

geometric quantity