Có 1 kết quả:

jǐ hé liàng ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

geometric quantity