Có 1 kết quả:

jǐ bèi

1/1

jǐ bèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) several times (bigger)
(2) double, treble, quadruple etc