Có 1 kết quả:

jǐ shí yì

1/1

jǐ shí yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

several billion