Có 1 kết quả:

jī xī ㄐㄧ ㄒㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not much
(2) very little (e.g. difference)

Một số bài thơ có sử dụng