Có 1 kết quả:

jǐ yàng

1/1

jǐ yàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

several kinds

Một số bài thơ có sử dụng