Có 1 kết quả:

jǐ cì

1/1

jǐ cì

phồn thể

Từ điển phổ thông

đôi lúc, đôi khi

Từ điển Trung-Anh

several times

Một số bài thơ có sử dụng