Có 1 kết quả:

jī jiàn

1/1

jī jiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to admonish tactfully