Có 1 kết quả:

jī jìn

1/1

jī jìn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be on the brink of
(2) to be on the verge of