Có 1 kết quả:

guǎng yì

1/1

guǎng yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) broad sense
(2) general sense