Có 1 kết quả:

guǎng yì xiāng duì lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) general relativity
(2) Einstein's theory of gravity