Có 1 kết quả:

guǎng bó

1/1

guǎng bó

giản thể

Từ điển phổ thông

rộng rãi, rộng lớn

Từ điển Trung-Anh

extensive