Có 1 kết quả:

guǎng gào shān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) promotional T-shirt
(2) CL:件[jian4]