Có 1 kết quả:

guǎng dù

1/1

guǎng dù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

breadth