Có 1 kết quả:

guǎng yóu

1/1

guǎng yóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to travel widely (esp. as Daoist priest or Buddhist monk)