Có 1 kết quả:

guǎng mò

1/1

guǎng mò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

vast and empty