Có 1 kết quả:

guǎng jié liáng yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

to earn people's praise through one's good deeds (idiom)