Có 1 kết quả:

Guǎng yǎ

1/1

Guǎng yǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

earliest extant Chinese encyclopedia from Wei of the Three Kingdoms, 3rd century, modeled on Erya 爾雅|尔雅[Er3 ya3], 18150 entries