Có 1 kết quả:

qìng diǎn

1/1

qìng diǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

celebration