Có 1 kết quả:

yìng biàn lì

1/1

yìng biàn lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) adaptability
(2) resourcefulness