Có 1 kết quả:

yìng jī lì duàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to act on an opportunity (idiom); to take prompt advantage of a situation