Có 1 kết quả:

yìng pìn

1/1

yìng pìn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to accept a job offer
(2) to apply for an advertised position