Có 1 kết quả:

yìng pìn zhě

1/1

yìng pìn zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) person taking a job
(2) job applicant
(3) CL:位[wei4]