Có 1 kết quả:

yìng nuò

1/1

yìng nuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to promise
(2) to agree to do sth