Có 1 kết quả:

yìng yāo

1/1

yìng yāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) at sb's invitation
(2) on invitation