Có 1 kết quả:

dǐ qī shēng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

benthos