Có 1 kết quả:

dǐ zhǐ

1/1

dǐ zhǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) end
(2) limit

Một số bài thơ có sử dụng