Có 1 kết quả:

dǐ qì

1/1

dǐ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lung capacity
(2) lung power
(3) stamina
(4) confidence