Có 1 kết quả:

dǐ fá

1/1

dǐ fá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bottom valve
(2) foot valve