Có 1 kết quả:

dǐ fá

1/1

dǐ fá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bottom valve
(2) foot valve