Có 1 kết quả:

diàn qián

1/1

diàn qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) room charge in a hotel
(2) accommodation expenses