Có 1 kết quả:

miào táng

1/1

miào táng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) imperial ancestral temple
(2) imperial court
(3) temple

Một số bài thơ có sử dụng