Có 1 kết quả:

gēng shēn

1/1

gēng shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fifty-seventh year G9 of the 60 year cycle, e.g. 1980 or 2040

Một số bài thơ có sử dụng