Có 1 kết quả:

gēng táng

1/1

gēng táng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

heptose (CH2O)7, monosaccharide with seven carbon atoms