Có 1 kết quả:

fèi qì

1/1

fèi qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to discard
(2) to abandon (old ways)
(3) to invalidate