Có 1 kết quả:

fèi liào

1/1

fèi liào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) waste products
(2) refuse
(3) garbage
(4) good-for-nothing (derog.)