Có 1 kết quả:

fèi jiù

1/1

fèi jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) worn out
(2) old fashioned and dilapidated