Có 1 kết quả:

fèi chái

1/1

fèi chái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (Cantonese) (coll.) good-for-nothing
(2) loser